Pırasa ve Faydaları


Pırasa ve Faydaları

Pırasa:

So­ğan­gil­ler familyasından olan pırasa , sağ­lı­ğa fay­da­lı çok sa­yı­da bir­le­şik içerir, bun­la­rın ba­şın­da fla­vo­no­id­le­r ve İ­çer­di­ği kam­fe­rol ile kan da­mar­la­rın­da­ki ha­sar­la­rı azalt­ma­ya yar­dım­cı­ olur. Yük­sek oran­da­ki fo­lat kalp sağ­lı­ğı­nı ko­rur. An­ti­ok­si­dan et­ki­li gal­lik asit içerdiği için yaş­lan­ma­yı ge­cik­ti­rir. İçer­di­ği sül­für­lü di­ğer bir­le­şik­ler ile özel­lik­le ko­lon kan­se­ri baş­ta ol­mak üze­re kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu özelliği vardır.

1 por­si­yon pı­ra­sa, ka­nın pıh­tı­laş­ma­sın da önemli etkisi olan K vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 30’u­nu, man­ga­nez ih­ti­ya­cı­nın yüz­de 13’ü­nü, C vi­ta­mi­ni ih­ti­ya­cı­nın da yüz­de 6’sı­nı kar­şı­lı­yor. İçer­di­ği ok­sa­lat­lar ile çok yük­sek mik­tar­da fazla tü­ke­til­di­ğin­de de kal­si­yu­mun vü­cut­ta kul­la­nıl­ma­sı­nı olum­suz et­ki­le­ye­bi­lir. Gaz ya­pma özelliği olduğu için de sin­di­rim sis­te­mi rahatsızlığı olanların çok iyi pi­şi­re­rek ve az mik­tar­lar­da tü­ket­me­si ge­re­kir.

Lezzetli yenecek hale getirmek için:

  • Sa­la­ta­la­r da so­ğan ye­ri­ne doğ­ra­na­bi­lir.
  • Pa­ta­tes ile bir­lik­te pi­şi­ri­lip pü­re ha­li­ne ge­ti­ri­le­rek, çor­ba yapılabilir.
  • Kes­kin olan ta­dı­nı gidermek için az et su­yu ekleyerek pi­şi­ri­le­bi­lir.
  • Om­let ve me­le­me­ne ila­ve edi­lerek tüketilebilir.

Pırasa ve Faydaları ile Benzer Yazılar:

23 Şubat 2014 Saat : 11:46

Pırasa ve Faydaları Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

topuk kaşıntısı Son Yazılar FriendFeed